Biography

Junko Hiramatsu
Junko Hiramatsu

Japan

Figure Skating

2010 - present